ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600025

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020002

รหัส SMIS 8 หลัก

189

จำนวนนักเรียน

1019600025

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 9 18 1
อนุบาล 2 8 7 15 1
รวม อนุบาล 17 16 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 6 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 17 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 10 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 57 55 112 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 11 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 4 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 7 10 1
รวมทั้งหมด 22 22 44 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 96 93 189 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สาธิต รื่นเริงใจ ชาย Sathit Reanrerngchai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย บัณฑิต ดีมาก ชาย BANDIT DEEMAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา แก้วสถิตย์ หญิง KANCHANA KAWSATITH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลัทธวรรณ เรืองคำ หญิง Lathawan Ruangkum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐะปะนีย์ เอี่ยมศรี หญิง TAPANEE EMSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา บังเลา หญิง Chonthicha Banglao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต พวงจำปา ชาย BUNDIT PAUNGJUMPA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันท์นภัส ไสยรส หญิง NANAPHAT SAIYAROS ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ขวัญสมคิด หญิง Sukanya Khwansomkid ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐกันย์ มณีศิริ หญิง natthakan maneesiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา สุขเกษม หญิง Sukanda Sukkasem ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวภัทร เที่ยงตรง หญิง SUWAPAT TEANGTRONG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำลอง วิเศษ ชาย JUMLONG VISEJ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สังวาลย์ ศรีสวัสดิ์ หญิง SANGWAL SREESAWAT ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ฐิติกมล เอ็นดู หญิง Titikamol Endoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรดา บรรทัดเที่ยง หญิง SIRADA BANTADTIANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานี นพพิบูลย์ หญิง Chayanee Nobphiboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.27
ภาษาอังกฤษ 30.21
คณิตศาสตร์ 42.08
วิทยาศาสตร์ 41.83
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.59
ภาษาอังกฤษ 33.39
คณิตศาสตร์ 31.07
วิทยาศาสตร์ 37.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.46
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 38.39

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.50
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 30.06
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.86
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 39.67
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.55
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 26.18
วิทยาศาสตร์ 32.18

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ ร.ย.304/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 32,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 28 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 7 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 376,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกะเหรี่ยงคอม้า

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกะเหรี่ยงคอม้า

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด