ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600027

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020003

รหัส SMIS 8 หลัก

144

จำนวนนักเรียน

1019600027

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 7 16 1
อนุบาล 2 12 5 17 1
รวม อนุบาล 21 12 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 11 24 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 59 52 111 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 80 64 144 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบึงไม้

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ปราณีต จีนบุญมี หญิง Praneet Jeenboonme ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมฤดี หอมจิตร หญิง Somrudee Homjit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ญาดา รอดมาณี หญิง Yada Rodmanee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา มงคลเกตุ หญิง Sujittra Mongkolkate ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐฏนันท์ ภิญโญพจน์ หญิง Nattanan Phinyophod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอี่ยมทิพย์ วิชัยวุฒิ หญิง Aiemthip Wichaiwut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เฉลิมศรี หุ่นสาระ หญิง Chalermsri Hunsara ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ ทิพย์สีหา หญิง Juthathip Thipseha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริฉัตร์ บุญจง หญิง Parichat Boonjong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัตน์ นามใหม่ หญิง Surat nammai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชดา ว่องวรานนท์ หญิง RUCHADA WONGWARANON ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ศิลมั่น หญิง Supattra Silmun ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดำเนิน ดวงมณี ชาย Dumnone Duangmanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.33
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 36.58
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.36
ภาษาอังกฤษ 29.64
คณิตศาสตร์ 42.14
วิทยาศาสตร์ 42.71
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.72
ภาษาอังกฤษ 23.61
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 31.50

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลูกรัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 2,494,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 26 เมตร
ยาว 34 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 44,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 583,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลูกรัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 230 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 9 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 15
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 36,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 18
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลูกรัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 125 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 20
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 22,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 16 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบึงไม้
ลำดับที่ 21
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 63 เมตร
ยาว 110 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบึงไม้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบึงไม้

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด