ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600030

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020004

รหัส SMIS 8 หลัก

81

จำนวนนักเรียน

1019600030

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 5 7 1
อนุบาล 2 4 5 9 1
รวม อนุบาล 6 10 16 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 29 36 65 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 35 46 81 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สายลดา เผ่าเครื่อง หญิง Sailada Paokruang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์สุดา ดำเนินทรัพย์ หญิง PIMSUDA DUMNRENSAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภานิชา คนหาญ หญิง PANICHA KONHRAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อภิวัฒน์ ประมวลรัมย์ ชาย Apiwat Pramaulram ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภิญญลักษณ์ โสภณเจริญทัศน์ หญิง pinyaluck Soponcharoentas ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญดา พิพัฒน์ศศินารากร หญิง Pichayada Pipatsasinarakorn เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ ประดุจชนม์ หญิง SIRIRAT PRADUJCHON ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดาวัลย์ บรรพต หญิง Laddawan Banphot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิปภัชกร คงไหว ชาย Tipaphatkon Kongwai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.64
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 33.57
วิทยาศาสตร์ 33.07
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.56
ภาษาอังกฤษ 29.72
คณิตศาสตร์ 24.44
วิทยาศาสตร์ 30.56
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.57
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 33.80

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 27,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,360,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 241,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 33,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสุนทริกาวาส

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสุนทริกาวาส

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด