ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600060

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020005

รหัส SMIS 8 หลัก

239

จำนวนนักเรียน

1019600060

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 13 25 1
อนุบาล 2 12 11 23 1
รวม อนุบาล 24 24 48 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 21 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 9 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 21 40 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 19 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 17 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 19 33 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 85 106 191 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 109 130 239 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโคกกรุง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธนพงษ์ อินทนิจ ชาย THANAPHONG INTHANIT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนันทา ทับทวี หญิง Sunanta Thupthawee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศร ฉิมไธสง ชาย Adisorn Chimthaisong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามญชุ์ นันทิกุล หญิง PICHAMON NUNTIKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทรวรรณ พงษ์สุพรรณ์ หญิง PHATTHARAWAN Phongsupan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิญโญ บัวภา ชาย PINYO BUAPA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณฉวี ตะอุบล หญิง Wanchawee Taubon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิตยา วงษ์สุวรรณ์ หญิง NITTAYA WONGSUWAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ โกเมศร์ หญิง RUNGARUN KOMET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร เที่ยงธรรม หญิง SOMPORN TIANGTHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนี กุลจีน หญิง RUCHANEE KUNCHEEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ทิพย์ ศรีคำบล หญิง AREETHIP SRIKAMBOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไร ศรีสังวาลย์ หญิง URAI SRISUNGVAL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.23
ภาษาอังกฤษ 36.20
คณิตศาสตร์ 47.17
วิทยาศาสตร์ 42.93
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.80
ภาษาอังกฤษ 41.43
คณิตศาสตร์ 50.48
วิทยาศาสตร์ 41.62
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.73
ภาษาอังกฤษ 26.40
คณิตศาสตร์ 38.80
วิทยาศาสตร์ 42.24

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 46 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 444,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 517,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 948,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 164 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 722,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 30 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 248,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 432 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกกรุง
ลำดับที่ 15
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 55 เมตร
ยาว 85 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกกรุง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกกรุง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด