ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600061

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020006

รหัส SMIS 8 หลัก

254

จำนวนนักเรียน

1019600061

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 14 27 1
อนุบาล 2 16 9 25 1
รวม อนุบาล 29 23 52 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 7 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 16 33 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 80 72 152 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 4 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 6 17 1
รวมทั้งหมด 33 17 50 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 142 112 254 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดชำผักแพว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ศุภกร เทพภูมี ชาย Supakorn Theppumee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อวิชัย อิ่มลิ้มธาร ชาย AVICHAI IMLIMTHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มุทิตา คงสมปราชญ์ หญิง Mutita Kongsompard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง หญิง PATARAVADEE PONIMDANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สังเวียน สกุลอินทร์ ชาย SANGWAEN SAKUNIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา โพธิ์แท่น หญิง RATANA PHOTAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สนุน เกิดชัย ชาย SANOON GHERDCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย หิรัญพานิช ชาย SOMCHAI HIRUNPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดาวเรือง ศักดิ์ดี หญิง DAORUEANG SAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัชราพร พืชผล หญิง WATCHARAPORN TAVEESUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชนิกานต์ ทองใบ หญิง Chanikan Thongbai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วีรญา ขุนสวัสดิ์ หญิง Weeraya Khunsawat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
จ่าสิบเอกหญิง สุนิสา เทพสถิตย์ หญิง Sunisa Thepsathit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร ลุนศรี หญิง SIRIPORN LUNSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา บุญมานันท์ หญิง Wasana Boonmanan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ ประจิต ชาย SUCHAT PRAJIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมราภรณ์ วงศ์ภักดี หญิง Amaraporn Wongpakdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นฤทธิ์ วัดเข้าหลาม ชาย NARIT WADKHAOLAM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนวย พุทธศรี ชาย - - ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นาตยา ชาวเหนือ หญิง - - ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุณีรัตน์ ประเสริฐสังข์ หญิง SUNEERAT PRASEADSANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.17
ภาษาอังกฤษ 24.74
คณิตศาสตร์ 23.16
วิทยาศาสตร์ 30.76
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.60
ภาษาอังกฤษ 29.09
คณิตศาสตร์ 34.77
วิทยาศาสตร์ 32.70
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.49
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.50
ภาษาอังกฤษ 23.42
คณิตศาสตร์ 31.05
วิทยาศาสตร์ 34.61

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.93
ภาษาอังกฤษ 27.60
คณิตศาสตร์ 20.53
วิทยาศาสตร์ 27.20
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.73
ภาษาอังกฤษ 29.33
คณิตศาสตร์ 23.20
วิทยาศาสตร์ 30.40
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.00
ภาษาอังกฤษ 26.48
คณิตศาสตร์ 15.84
วิทยาศาสตร์ 27.36

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,619,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 79,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 325,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 530,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชำผักแพว
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 34,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดชำผักแพว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดชำผักแพว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด