ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600067

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020008

รหัส SMIS 8 หลัก

294

จำนวนนักเรียน

1019600067

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 18 13 31 1
อนุบาล 2 16 25 41 2
รวม อนุบาล 34 38 72 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 17 30 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 22 47 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 20 36 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 16 37 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 25 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 20 34 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 102 120 222 12
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 136 158 294 15

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง กชกร รุ่งหัวไผ่ หญิง KODCHAKORN Ruanghaopai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว นฤมล เทียนสวัสดิ์ หญิง Naruemol Teansawat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา โพธิ์หนองโคก หญิง Rattana Phonongkok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรัตศัย ไชยสุรักษ์ ชาย Wirattisai Chaisurak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชาติ เพ็งกลั่น ชาย ANUCHAT PENGGLUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สังเวียน ปล้องจันทา หญิง SUNGWIAN PLONGCHANTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาคร อินธิราช หญิง SAKORN INTHIRATH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุบผา นาควงษ์ หญิง Boppa Nakwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิภา วงษ์แสง หญิง Suwipa Wongsaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชัญญา เศวตศักดิ์ หญิง Chanya Sawetsak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภิวัลย์ เสถียรสิริวิวัฒน์ หญิง Supiwan Sateansiriwiwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดาราพร เพ็งกลั่น หญิง DARAPORN PENGGLUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมดวง อวยไชย หญิง SOMDUANG AUYCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิตานัน ชัยเดช หญิง SITANAN CHAIDECH ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล ชาวเหนือ หญิง RUTTIKARN CHAWNEAR ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นวกชมน หีบงา หญิง ์Nawakachamon Heebnga ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พิทักษ์ ปัตตา ชาย Pongpitak Patta ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร เป็นบุญ หญิง SUPHAPORN PENBOON ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.90
ภาษาอังกฤษ 40.36
คณิตศาสตร์ 38.57
วิทยาศาสตร์ 43.45
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.08
ภาษาอังกฤษ 31.60
คณิตศาสตร์ 35.13
วิทยาศาสตร์ 42.05
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.27
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.62
ภาษาอังกฤษ 33.28
คณิตศาสตร์ 38.79
วิทยาศาสตร์ 43.97

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 371,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 17,692.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 21 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 90,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกสะอาด

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกสะอาด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด