ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600062

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020009

รหัส SMIS 8 หลัก

221

จำนวนนักเรียน

1019600062

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 18 14 32 2
อนุบาล 2 18 13 31 2
รวม อนุบาล 36 27 63 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 16 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 13 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 11 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 13 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 83 75 158 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 119 102 221 10

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดนาบุญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชุมพร บุญน้อม ชาย CHUMPORN BOONNORM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รสริน พุ่มศรีอินที์ ชาย ROSSARIN PHUMSRI-IN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิรกาญจน์ ปานคง หญิง Sirakarn Pankhong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา ดวงเนตร หญิง NIPA DUANGNAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ รุ่งโรจน์ หญิง AREERAT RUNGROAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรทัย นิติพงษ์อนุพร หญิง ORATAI NITIPONGANUPORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปนิทัศน์ ปิ่นปาน ชาย PANITHAT PINPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เรียงศิลป์ สหัสสรังสี หญิง Nattayatip Sahutsarangsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพมาส นนธิ หญิง Noppamas Nonti ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงฤทัย คำษรโพธิ์ หญิง DUANGRUETHAI KAMSORNPHO ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จรรยา สมบรม หญิง JANYA SOMBOROM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไสว สมบรม ชาย SAWAI SOMBORROM นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว แพรวมณี เผ่าพงษ์ หญิง Praewmanee Paopong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ หญิง Kwanrean Srisawat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา จำปางาม หญิง Jintana Jampangam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา เข่งพิมล หญิง Arunya Kengpimol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.00
ภาษาอังกฤษ 28.65
คณิตศาสตร์ 38.46
วิทยาศาสตร์ 31.00
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.62
ภาษาอังกฤษ 40.92
คณิตศาสตร์ 38.16
วิทยาศาสตร์ 38.74
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.80
ภาษาอังกฤษ 41.45
คณิตศาสตร์ 32.37
วิทยาศาสตร์ 35.37

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 490,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,925,902.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 29 เมตร
ยาว 33 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 65 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 980,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 3,987,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 371,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาบุญ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดนาบุญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดนาบุญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด