ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600051

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020010

รหัส SMIS 8 หลัก

214

จำนวนนักเรียน

1019600051

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 20 17 37 1
อนุบาล 2 14 11 25 1
รวม อนุบาล 34 28 62 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 8 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 15 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 13 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 84 68 152 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 118 96 214 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประสบ โชติกวิรัตน์ ชาย PRASOP CHOTIKAVIRAT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัณฐิกา ถนอมจิตรธรรม หญิง Kantika Tnomjittum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี โชติกวิรัตน์ หญิง SUPANNEE CHOTIKAVIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา บุตตาแย้ม ชาย Kritsada Bud Ta Yaem ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมเพียร ยอดสุรางค์ หญิง SOMPIAN YODSURANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญญา แต้มสาระ หญิง KANYA TAMSARA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ รอดพิทักษ์ หญิง Warapon Rordpitak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร หวานประเสริฐ หญิง Nattaporn Varnprasearth ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต แต้มสาระ ชาย CHAOWALIT TAMSARA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร พุทธเมตตา หญิง Miss Sasitorn Puttametta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ประจวบจิตร แก้วกระจ่าง หญิง PRAJOUBJIT KAEWKRAJANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิตยา คุ้มหมู่ม่วง หญิง Nit ta Ya Khum Mu Muang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยกานต์ วงษ์ตุ้ม หญิง Tanyakran Wongtoom ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.76
ภาษาอังกฤษ 34.77
คณิตศาสตร์ 35.68
วิทยาศาสตร์ 39.28
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.23
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 38.18
วิทยาศาสตร์ 41.82
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.02
ภาษาอังกฤษ 34.11
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 37.32

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 501,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 4,031,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 26 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,470,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดตาลเดี่ยว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดตาลเดี่ยว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด