ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600052

รหัส Obec 6 หลัก

23

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020012

รหัส SMIS 8 หลัก

294

จำนวนนักเรียน

1019600052

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 15 28 1
อนุบาล 2 8 9 17 1
รวม อนุบาล 21 24 45 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 16 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 14 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 16 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 14 32 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 82 75 157 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 10 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 18 38 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 13 29 1
รวมทั้งหมด 51 41 92 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 154 140 294 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเตาปูน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ดลญา เพ็งสีดา หญิง DOLLAYA PENGSEEDA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริยาพร ทุยยะค่าย หญิง SURIYAPORN TUYYAKAI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มินตรา สร้อยวัน หญิง MINTA SOIWAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กำไล อาภรณ์แก้ว ชาย Kamlai Arphonkaew นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุเมธา ติยะบุตร ชาย SUMATA TIYABOOTH ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนาวัฒน์ นกไทย ชาย Tanawat Nokthai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรานุช สายันเกณะ หญิง Jittranoot Sayankhena ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์ ชาย Khachen Chaengpradit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ สุภสุข ชาย Nattapong Supasuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชมพู บุญมี ชาย CHOMPOO BOONMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ระแวง พิกุลทอง หญิง RAWANG PIKULTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วรรณรัตน์ ติยะบุตร หญิง WANNARUT TIYABOOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญมี กัณหาลี หญิง BOONMEE GUNHALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร พันธรณี หญิง SIRIPORN PANTHORANEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เอมอร ฟองสมุทร์ หญิง Aemoon Fongsamut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญชนก สุวพจน์ หญิง Khanchanok Suwaport ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แจ้งสว่าง หญิง Sukanya Jangsavang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภัทรชัย กระสินหอม ชาย Supatharachai Krasinhom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุริศา ทัพหงสา หญิง Surisa teaphongsa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤทัย ลาหล้าเลิศ หญิง Somruethai Lalaloes ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ พำขุนทด ชาย Aphichart Phumkhoontod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัค ธรรมกิจ หญิง Napuk tummakit เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา ทะคำ หญิง Warangkana Thakeam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.31
ภาษาอังกฤษ 26.08
คณิตศาสตร์ 24.83
วิทยาศาสตร์ 26.68
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.03
ภาษาอังกฤษ 35.11
คณิตศาสตร์ 30.22
วิทยาศาสตร์ 37.78
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.61
ภาษาอังกฤษ 28.06
คณิตศาสตร์ 30.74
วิทยาศาสตร์ 38.15

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.26
ภาษาอังกฤษ 26.59
คณิตศาสตร์ 16.89
วิทยาศาสตร์ 27.30
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.06
ภาษาอังกฤษ 26.38
คณิตศาสตร์ 21.00
วิทยาศาสตร์ 31.87
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.59
ภาษาอังกฤษ 27.76
คณิตศาสตร์ 22.82
วิทยาศาสตร์ 28.94

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 371,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 275 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 199,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 1,198,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 52 เมตร
ยาว 52 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 10
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 4,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 66,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 57 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 540,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 865,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 64,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 18
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 31 เมตร
ยาว 53 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 19
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 20
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 840,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 204 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 23
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 123,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 218 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 24
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 2,720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 25
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเตาปูน
ลำดับที่ 26
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 127,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเตาปูน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเตาปูน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด