ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600037

รหัส Obec 6 หลัก

31

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020017

รหัส SMIS 8 หลัก

519

จำนวนนักเรียน

1019600037

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 20 15 35 1
อนุบาล 2 11 14 25 1
รวม อนุบาล 31 29 60 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 28 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 36 62 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 34 58 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 35 22 57 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 16 37 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 30 24 54 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 151 160 311 12
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 28 15 43 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 34 23 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 23 25 48 2
รวมทั้งหมด 85 63 148 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 267 252 519 20

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดป่าไผ่

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง วาสนา สุขธนู หญิง WASSANA SUKTANOO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญาภรณ์ สีนินทิน หญิง kanyapron seenintin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริประภากรณ์ เรียบร้อย หญิง SIRIPRAPAKORN REABROY ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพทูรย์ ปัจฉิม ชาย PAITHOOL PADCHIM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ระเบียบ อุบลวัตร์ หญิง RABAIB UBONWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุญฤดี คำดี หญิง BUNRUDEE KHAMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รานี ตันสิน หญิง RANEE TUNSIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ชรัตน์ บุญตา หญิง PETCHARAT BOONTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์ ชาย PITUGPONG SROYSUNGWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรณนพ พรหมสูตร ชาย ANNOP PROMSOOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศิริ เริงสูงเนิน หญิง PENSIRI RENRGSONGNERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายสุนีย์ จันทร์ดี หญิง SAISUNEE CHANDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร อินทร์หอม หญิง SUPAPORN INHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงนุช คุ้มพันธ์ หญิง NONGNUCH KUMPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำใย อิ่มสิน หญิง LUMYAI AIMSIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนญา ชนะพันธุ์ หญิง THANAYA CHANAPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริกร ภัทรกรกาญจน์ หญิง SIRIKORN PATHARAKORNKARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิติยา ปั้นย้อย หญิง NITIYA PANYOI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สงกรานต์ เกตุบุญมี หญิง SONGKAN KATBOONMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มานิตย์ จันทะบูรณ์ ชาย MANIT JUNTABOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัลภา สุวรรณภา หญิง WALAPA SUWANAPHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ ชาย kitkaiwit jantharat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารา นิลนันท์ หญิง NARA NINNUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีสุดา พรหมภักดี หญิง SRISUDA PROMPUKDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ชาย PHIRATKRIT KRASAEWES ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิระยุทธ์ จันภักดี ชาย JIRAYOUTH janpakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ โพธิ ชาย NARONG PHOTI ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณา ชอบธรรม หญิง PAWEENA CHOBTHAM ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อาภรณ์ ราศรี หญิง ARPORN RASRI เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรันย์วิทย์ นพโสภณ ชาย saranwit noppasopon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปอยหลวง ทิวาวงษ์ หญิง Ployluang Tiwawong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.28
ภาษาอังกฤษ 26.56
คณิตศาสตร์ 26.25
วิทยาศาสตร์ 31.62
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.99
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 30.91
วิทยาศาสตร์ 35.07
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.51
ภาษาอังกฤษ 26.98
คณิตศาสตร์ 29.88
วิทยาศาสตร์ 33.76

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.60
ภาษาอังกฤษ 27.19
คณิตศาสตร์ 20.95
วิทยาศาสตร์ 27.61
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.21
ภาษาอังกฤษ 26.95
คณิตศาสตร์ 25.68
วิทยาศาสตร์ 35.58
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.55
ภาษาอังกฤษ 28.41
คณิตศาสตร์ 24.83
วิทยาศาสตร์ 32.34

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 55 เมตร
ยาว 85 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 198 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 1,104,803.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,920,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 288 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 99 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 550,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 288 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 215,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 16
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 468,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 250 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 17
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 120 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 19
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 3,031,144.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 288 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 21
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 732,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดป่าไผ่
ลำดับที่ 23
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 30 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดป่าไผ่

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดป่าไผ่

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด