ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600031

รหัส Obec 6 หลัก

36

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020019

รหัส SMIS 8 หลัก

653

จำนวนนักเรียน

1019600031

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 9 11 20 2
อนุบาล 1 17 18 35 2
อนุบาล 2 23 24 47 2
รวม อนุบาล 49 53 102 6
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 29 49 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 21 47 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 34 61 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 44 32 76 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 36 40 76 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 31 63 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 185 187 372 12
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 36 26 62 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 35 32 67 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 31 19 50 2
รวมทั้งหมด 102 77 179 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 336 317 653 24

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว พิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก หญิง Pimpitcha keawsremork ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุขฤทัย เรณู หญิง sookruethai renoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนช บุญครอบ ชาย manoch boonkrob รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทราภรณ์ ใจดี หญิง PUTTRAPORN JAIDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พหล พิมพ์ปราโมทย์ ชาย pahon pimpramote ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภานุมาศ เที่ยงธรรม หญิง panumas thiengtham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปองพรรค ด้วงนุ่ม ชาย pongpak daungnoom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อะเน็ก คลังเงิน ชาย Anek Khlangngern ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ กิติผง หญิง ิbenjawan ิkittipong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผ่องพรรณ สุทธิศัย หญิง Pongpan Suthisai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ลภัส เตยะ หญิง pimlapat teya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา โสดานิล หญิง WASSANA SODANIL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อลิษา อุไรรัตน์ หญิง Alisa URAIRUT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ สุทนต์ ชาย somkiat suthon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัชราภรณ์ ศรีจำปา หญิง padcharapron srijumpa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสรยา พือขุนทด หญิง soraya phuekhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรธีรา เพชรชิต หญิง Ontheera Phetchit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภูษณิศา สิริรัตน์ไพศาล หญิง Phusanisa sirirattanapaisarn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐชนันท์พร เสมสายัน หญิง ืNatchanunporn Semsayan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เยาวเรศ คำภีร์ หญิง Yowwaret Khumpee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
หม่อมหลวง สุรีรัตน์ ชยางกูร หญิง Sureerat Chayangkul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธินันท์ มีวรรณะ หญิง NATTINAN MEEWANAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไพริน แพงวิเศษ หญิง Pairin Paengwiset ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อำพร ไชยอินทร์ หญิง amporn chaiin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รชยา ต่อสกุล หญิง Rachaya Torsakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพมาศ เกิดภักดี หญิง NOPPAMAS KERDPUCKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุภารันต์ สหัสสรังสี หญิง YUPARUN SAHUDSARUNGSE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นโม เสนาะเสียง ชาย WATCHARIN SANORESIENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อภิญญา ชาญณรงค์ หญิง apinya channarong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ ชาพรมมา ชาย SURAT CHAPOMMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันชุลี มณีวงษ์ หญิง wanchulee Maneewong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา สายทอง หญิง sukunya saythong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพา แพ่งศรี ชาย YUPA PANGSRI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บัวทอง ถนอมศักดิื หญิง Buatong Tanomsak ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สมหญิง แสงหัวช้าง หญิง Somying Sanghuachang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา เพิ่มพล หญิง Wanida Paompon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.40
ภาษาอังกฤษ 29.73
คณิตศาสตร์ 30.76
วิทยาศาสตร์ 34.59
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.65
ภาษาอังกฤษ 27.86
คณิตศาสตร์ 30.55
วิทยาศาสตร์ 36.85
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.56
ภาษาอังกฤษ 30.27
คณิตศาสตร์ 32.77
วิทยาศาสตร์ 37.24

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.34
ภาษาอังกฤษ 27.82
คณิตศาสตร์ 21.00
วิทยาศาสตร์ 27.13
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.19
ภาษาอังกฤษ 26.07
คณิตศาสตร์ 24.95
วิทยาศาสตร์ 32.45
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.51
ภาษาอังกฤษ 27.09
คณิตศาสตร์ 19.66
วิทยาศาสตร์ 31.66

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 380,414.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 1,260,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 212 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 15,931,440.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 96,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 860,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 38 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 375,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 18 เมตร
ยาว 30 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,537,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 233,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 55 เมตร
ยาว 85 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 1,684,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 18
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 380,414.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 162 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 20
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 24 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ลำดับที่ 21
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด