ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600032

รหัส Obec 6 หลัก

32

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020020

รหัส SMIS 8 หลัก

495

จำนวนนักเรียน

1019600032

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 13 10 23 1
อนุบาล 1 19 14 33 2
อนุบาล 2 13 9 22 1
รวม อนุบาล 45 33 78 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 22 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 27 23 50 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 16 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 19 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 22 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 23 43 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 127 125 252 10
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 25 56 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 21 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 31 25 56 2
รวมทั้งหมด 94 71 165 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 266 229 495 20

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลทับกวาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศรีนวน เมยขุนทด หญิง Srinuan Moeykhuntod ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวิชา แสงเพ็ง หญิง suwicha sangpeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักขณากรณ์ ผมให หญิง lakkanakron pomhai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนิต ศรีสังข์ ชาย Thanit Seesang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา ยอยรู้รอบ หญิง Rungnapha Yoirurob ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิเชษฐ์ บุตรพรม ชาย Phichet Butprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา ลำลึก ชาย JEDSADA LUMLUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ แสงอาทิตย์ หญิง URAIWAN SAENGRTID ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริกัญญา ครุฑสุวรรณ หญิง Sirikanya KRUTSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร จันทร์มณี หญิง AMPORN CHANMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิชนันท์ เกี้ยวไธสง หญิง NITCHANUN WONGWAENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พิชัย จำนงค์หมู่ ชาย PICHAI CHAMNONGMOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัชรี หุ่นเจริญ หญิง PACHAREE HOONCHAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์ หญิง ์Natthawararat Laaorjun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรัลพัชร์ แป้นเชื้อ หญิง SIRADA CHAIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา ศรีจันทร์ หญิง SUPATTRA SRIJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จเด็จ แสงคล้อย ชาย JADAT SANGKLOY ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณัฐชา ศิรินันท์ หญิง NATTACHA Sirinun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภัสวรรณ์ ไตรสินฤกษ์ดี หญิง napatsawan trisinrerkdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมพร อาจศรี หญิง somporn artsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา พลอาษา หญิง Kanjana Polarsa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงแข มณีศิริ หญิง Duangkae Maneesiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรยุทธ วิลามาศ ชาย Worayuch Vilamas ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จารุณี จันทรญาติ หญิง Jaruni Juntarayat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ พรมลารักษ์ หญิง Jutamas Promlarak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี ภู่ธงแก้ว หญิง Sumaree Poothongkawe ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนะสิทธิ์ ปิยวัชรฐิติโชติ ชาย Thanasit Piyawatthitichot ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาธนี การะเกตุ หญิง Sathanee Karakaed ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิรัญญา จารุอินทร์ หญิง Niranya Jaruin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญญาพร แก้วกล้า หญิง Boonyapon Kaewkla ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ พูนศรี ชาย Chaunarong Phunsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุมัติ จันทนา ชาย Onumat Chantana นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.14
ภาษาอังกฤษ 26.79
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 38.44
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.39
ภาษาอังกฤษ 31.06
คณิตศาสตร์ 30.38
วิทยาศาสตร์ 39.48
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.30
ภาษาอังกฤษ 26.62
คณิตศาสตร์ 28.38
วิทยาศาสตร์ 38.66

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.62
ภาษาอังกฤษ 28.04
คณิตศาสตร์ 26.93
วิทยาศาสตร์ 30.68
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.56
ภาษาอังกฤษ 25.11
คณิตศาสตร์ 24.38
วิทยาศาสตร์ 36.92
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.35
ภาษาอังกฤษ 26.03
คณิตศาสตร์ 19.24
วิทยาศาสตร์ 30.29

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 195,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 24,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 5 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 5 หน่วย
ความจุ 55 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,883,099.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 28 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 103,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สระว่ายน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 39 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 5,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 16 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 103,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 19
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 889 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 21
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 823,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 23
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 24
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 25
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 15 เมตร
ยาว 28 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 26
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 27
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลทับกวาง
ลำดับที่ 28
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 212 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 17,380,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลทับกวาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลทับกวาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด