ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600057

รหัส Obec 6 หลัก

22

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020022

รหัส SMIS 8 หลัก

303

จำนวนนักเรียน

1019600057

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 8 17 1
อนุบาล 2 9 12 21 1
รวม อนุบาล 18 20 38 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 15 39 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 17 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 14 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 13 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 17 34 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 99 87 186 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 9 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 11 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 15 27 1
รวมทั้งหมด 44 35 79 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 161 142 303 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดถ้ำเต่า

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว พันธิตรา พัดทอง หญิง phuntitra patthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย แสงดวงมาศ ชาย SOMCHAI SENGDONGMAS ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา ดัดวัด หญิง ่jidapa dutwut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร จตุรพรหม หญิง Jatuporn Jaturaprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว กมลชนก ทูลบุญลินทร์ หญิง kamolchanok thunbunyalin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกสร พฤกษ์จันทร์ หญิง keson pruekjan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมชัย ธำรงค์ทอง ชาย CHALEOMCHAI THAMRONGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณีรัตน์ เกษมดาย หญิง maneerat kasamdai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ขนางค์วัฒน์ เห็นถูก หญิง KHANANGWAT HENTOOK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ ฐิติกาล หญิง NOPPARAT THITIKAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงษ์ ดาวเรือง ชาย ์Nuttapong Dawrueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญพร จันทชารี หญิง TANYAPON JANTACHAREE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา สิงห์สกุล หญิง SUKANYA SINGSAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนารี ลัดสูงเนิน หญิง SUNAREE LUDSOONGNERN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรุฬยุพา เครือไกรวรรณ หญิง WAROONYUPA KHUARKRAIWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุติณัฏฐ์ ขนอนเวช หญิง Jutinat Khanonwech ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิวัฒน์ ตรีเดช ชาย wachivat treedach ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง วริศรา ชอบธรรม หญิง waritsara chobtham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย ประทุม ชาย Wichai Pratum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มารยาท อ่อนศรี ชาย Marayard onsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงค์นุช โพธิ์สิงห์ หญิง nongnus posing ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ เรียงไร หญิง SAIJAI RIANGRAI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.60
ภาษาอังกฤษ 27.58
คณิตศาสตร์ 28.39
วิทยาศาสตร์ 37.52
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.08
ภาษาอังกฤษ 29.72
คณิตศาสตร์ 29.81
วิทยาศาสตร์ 38.57
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.15
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 27.83
วิทยาศาสตร์ 39.38

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.67
ภาษาอังกฤษ 27.75
คณิตศาสตร์ 24.50
วิทยาศาสตร์ 31.92
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.07
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 24.71
วิทยาศาสตร์ 35.29
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.96
ภาษาอังกฤษ 25.12
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 30.48

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,088,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 12 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 12 หน่วย
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 35 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 60 เมตร
ยาว 70 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 148,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 235 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 32,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 67,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 450 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 3,180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 976,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 12
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 37,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 18 เมตร
ยาว 27 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 496,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 18
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 19
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 70 เมตร
ยาว 90 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 20
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 21
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 448,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดถ้ำเต่า

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดถ้ำเต่า

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด