ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600046

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020024

รหัส SMIS 8 หลัก

99

จำนวนนักเรียน

1019600046

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 5 14 1
อนุบาล 2 7 8 15 1
รวม อนุบาล 16 13 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 3 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 43 27 70 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 59 40 99 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ปองภพ ศรีนาดี ชาย PONGPOP SRINADEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จรัญ พิมพ์ศร ชาย JARUN PIMSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภานุรัตน์ ดีชื่น ชาย BHANURAT DICHUEN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สีม่วง ศรธรรมลี หญิง SEEMAUNG SHONTAMMALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชไมพร วังเย็น หญิง CHAMAIPORN WONGYEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.13
ภาษาอังกฤษ 22.05
คณิตศาสตร์ 25.45
วิทยาศาสตร์ 36.98
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.25
ภาษาอังกฤษ 33.54
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 39.21
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.59
ภาษาอังกฤษ 35.23
คณิตศาสตร์ 32.73
วิทยาศาสตร์ 34.18

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 42 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด