ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600043

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020025

รหัส SMIS 8 หลัก

78

จำนวนนักเรียน

1019600043

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 2 3 1
อนุบาล 1 3 9 12 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 8 15 23 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 11 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 26 29 55 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 34 44 78 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สุธาลักณ์ สุวรรณศรี หญิง Sutaruk Suwannasri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานิตย์ จันทะบูรณ์ ชาย MANIT JUNTABOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรณิช สุขทวี หญิง Koranich Sukthawee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไฉน ทุตาสิทธิ์ ชาย Chanai tutasit ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จักรกฤษณ์ เกาะสมุทร ชาย JUGKRIT KOHSAMUT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชีวารัตน์ ไชยสถิตย์ หญิง Chiwarat chisathit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ เกตุหอม ชาย Chaiwat Gedhom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช ชมสวนสวรรค์ หญิง Piyanud chomsuansawan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรียากรณ์ เสนทอง หญิง PREEYAKORN SENTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุภาพร ทุตาสิทธิ์ หญิง ัีํัYupapron Tutasit ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.83
ภาษาอังกฤษ 24.17
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 24.83
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.93
ภาษาอังกฤษ 30.36
คณิตศาสตร์ 28.57
วิทยาศาสตร์ 37.21
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.00
ภาษาอังกฤษ 35.42
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 34.87

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 432,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 105,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 21 เมตร
ยาว 28 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 41,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าสีโพธิ์เหนือ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าสีโพธิ์เหนือ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด