ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600028

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020026

รหัส SMIS 8 หลัก

61

จำนวนนักเรียน

1019600028

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 2 3 1
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
รวม อนุบาล 11 12 23 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 19 19 38 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 30 31 61 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโป่งมงคล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บุญสม ปัญญาเหลือ ชาย Boonsom Punyalear ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เนติมา ประสิทธิพร หญิง ืNaytima Prasittiporn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณี แก้ววิเชียร หญิง PANNEE KAEWWICHIEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ บำรุงราษฎร์ หญิง Juthamard Bumrungrad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร ภู่ใหม หญิง Somporn Phumai วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรณัฐ สืบปาละ ชาย Wiranat Suebpala ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สติกาล พลธรรม หญิง Satikan Potum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรรณิกา สุวรรณโชติ หญิง Kannika Suwannachot เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.90
ภาษาอังกฤษ 33.00
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 36.75
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.58
ภาษาอังกฤษ 39.17
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 38.58
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.50
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 38.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 259,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 84 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 58,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 9 เมตร
ยาว 21 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 18 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 7 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 286,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 550,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดโป่งมงคล
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 497,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโป่งมงคล

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโป่งมงคล

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด