ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600026

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020028

รหัส SMIS 8 หลัก

214

จำนวนนักเรียน

1019600026

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 8 18 1
อนุบาล 2 10 21 31 1
รวม อนุบาล 20 29 49 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 17 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 8 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 9 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 8 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 17 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 18 31 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 88 77 165 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 108 106 214 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่ามะปราง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง จันทนา อำพร หญิง ๋ีJUNTANA AMPOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา คุณประทุม หญิง Panida Kunprathum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกตุแก้ว สีสอาด หญิง keatkaew sisaard ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ราหุล รัตนวงศ์แข หญิง RAAHUL RATANAVONGKHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร บุบผาชาติ หญิง SUPAPORN BOOBPACHART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฉวี มณีภาค ชาย CHAWEE MANEEPAK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพาวรรณ กันภัย หญิง yupawan kunpai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา วิถุนัด หญิง ๋๋Janya Vitunut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คุณากร ไอยะรา ชาย Kunakorn Aiyara ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อธิษฐาน พระขันเล็ก หญิง Atistan Phrakanlek เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐพร จันทรา หญิง Nataporn ่่Jantra ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.71
ภาษาอังกฤษ 42.92
คณิตศาสตร์ 48.54
วิทยาศาสตร์ 41.94
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.75
ภาษาอังกฤษ 32.14
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 34.57
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.82
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.95
ภาษาอังกฤษ 33.29
คณิตศาสตร์ 52.89
วิทยาศาสตร์ 41.76

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 4 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 4,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 4 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 4 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 248,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 583,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 953,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 376,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 23 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะปราง
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 953,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่ามะปราง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่ามะปราง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด