ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600044

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020029

รหัส SMIS 8 หลัก

87

จำนวนนักเรียน

1019600044

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 6 15 1
อนุบาล 2 6 8 14 1
รวม อนุบาล 15 14 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 30 58 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 43 44 87 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ยุพา อินทะนู หญิง Yupa Intanu ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เริงฤทธิ์ บุญพร ชาย Reungrit Boonporn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัญชลี พิมพ์ศร หญิง Anchalee Pimsorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยานี แก่นจักร์ หญิง Thanyanee Kanjak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรวรรณ อุปสิทธิ์ หญิง ๊Uraiwan Aupasit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยนภัส แก้วจรัสวงษา หญิง Ploynaphat Kaewcharatwongsa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรเทพ เจนสระครู ชาย Norathep Jensrakroo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปทุมมา สุขวัติ หญิง PATHUMMA SUKWAT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายพรวน เกาะสมุทร หญิง SAIPROUN KHOSAMUT ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.75
ภาษาอังกฤษ 31.79
คณิตศาสตร์ 25.71
วิทยาศาสตร์ 41.93
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.86
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 26.11
วิทยาศาสตร์ 41.50
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.19
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.75
ภาษาอังกฤษ 24.38
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 39.88

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 35,044.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 260,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,909,990.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 21,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 89,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด