ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600045

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020030

รหัส SMIS 8 หลัก

181

จำนวนนักเรียน

1019600045

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 9 12 21 1
อนุบาล 1 13 13 26 1
อนุบาล 2 14 9 23 1
รวม อนุบาล 36 34 70 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 26 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 56 55 111 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 92 89 181 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธนกฤต ใจผ่องพุฒิ ชาย BUNCHU JAIPONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา ภาษี หญิง SUPUNSA PASEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรณษา แสงจีน หญิง SUPANNASA SANGCHIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย ปิ่นปั้น ชาย Chatchai Pinpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุขสม สุขเกษม หญิง Suksom Sukkasem ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เนียมจิตร หญิง Juthamas Naimjit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริอร บรรพโต หญิง Siriorn Bunpato ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา แสนกล้า หญิง Natcha Saenkla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชมน โนนสุวรรณ หญิง Kodchamon Nonsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ คำงาม หญิง Kanokwan Kamngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสสร จันทร์ขุนทด หญิง Passon Jankhunthod ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัทธนันท์ ทองกุลนาถ หญิง Patthanan Thongkulanat ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็ญเพียร หญิง Rattanapon Penpian ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายฝน ตองเขียว หญิง Saifon Tongkhaiw แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ฐานภา แผนไพลิน หญิง Thanapa Panpailin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.80
ภาษาอังกฤษ 40.88
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 30.40
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.58
ภาษาอังกฤษ 63.96
คณิตศาสตร์ 51.67
วิทยาศาสตร์ 47.21
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.50
ภาษาอังกฤษ 59.58
คณิตศาสตร์ 47.08
วิทยาศาสตร์ 40.58

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 822,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,088,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 1,153,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านป่าวังกวาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านป่าวังกวาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด