ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600054

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020033

รหัส SMIS 8 หลัก

291

จำนวนนักเรียน

1019600054

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 7 18 1
อนุบาล 2 19 17 36 1
รวม อนุบาล 30 24 54 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 12 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 11 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 11 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 18 32 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 89 72 161 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 20 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 10 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
รวมทั้งหมด 39 37 76 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 158 133 291 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย โอภาส ศิลปเจริญ ชาย Opart Sinlapacharoen ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุจิตรา ระสุรินทร์ หญิง Sujitra rasurin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร สิงห์แก้ว หญิง ่JIRAPORN SINGKEAW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จรูญ สุวรรณภา ชาย JARUN SUWANAPHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี หอมอุบล หญิง PENSRI HOMUBON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวคนธ์ โสดานิล หญิง SUWAKHONT SODANIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สฤษฎิ์ จิตนอก ชาย SRYTH JITNAWK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไชยา สีมา ชาย CHAIYA SEEMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา จันทะบูรณ์ หญิง KANISTA JANTABOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดาราวรรณ ก้อนแก้ว หญิง DARAWAN KHONKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดารุณี ดาหล้า หญิง DARUNEE DALA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี จันทง หญิง Patcharee Chanthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ จนะอินทร์ หญิง Sirirat Chanaain ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุทธินี แก้วรักยศ หญิง Suttinee Keawrukyot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ศรีสรรค์จร หญิง Nittaya Srisanjohn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ หญิง Nuttaweeranan Kongprasert ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปรียาภรณ์ แสวงพันธ์ หญิง Preyaporn Sawaengphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิศัลย์สยา สำราญศิลป์ หญิง Visansaya Samransin ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิดารัตน์ สนตะคุ หญิง Tidarat Sontaku ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย เวทสรากุล หญิง Pisamai Wetsarakul ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา สิงห์ทอง ชาย Kidsada Singthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.19
ภาษาอังกฤษ 26.30
คณิตศาสตร์ 26.11
วิทยาศาสตร์ 32.13
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.58
ภาษาอังกฤษ 25.19
คณิตศาสตร์ 29.44
วิทยาศาสตร์ 38.20
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.19
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.88
ภาษาอังกฤษ 25.38
คณิตศาสตร์ 35.25
วิทยาศาสตร์ 35.85

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.64
ภาษาอังกฤษ 28.91
คณิตศาสตร์ 21.82
วิทยาศาสตร์ 30.68
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.21
ภาษาอังกฤษ 26.32
คณิตศาสตร์ 21.05
วิทยาศาสตร์ 30.95
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.64
ภาษาอังกฤษ 22.71
คณิตศาสตร์ 22.86
วิทยาศาสตร์ 30.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ใช้ประโยชน์อย่างอื่น
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 1,250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,530,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 489,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 34,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 415,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด