ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600056

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020035

รหัส SMIS 8 หลัก

248

จำนวนนักเรียน

1019600056

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 10 26 1
อนุบาล 2 15 22 37 1
รวม อนุบาล 31 32 63 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 13 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 20 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 15 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 23 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 7 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 18 35 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 89 96 185 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 120 128 248 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสองคอนกลาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิจิตร์ พิกุลทอง ชาย WIJIT PIKULTONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรพรรณ โสภา หญิง Pornpan Sopa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณปพร สุทธิใจ หญิง Panpaporn Suttijai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา บุญสะกันต์ หญิง KANJANA BUNSAKANT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกศแก้วลักษณา กฤชอดุลยวิทย์ หญิง KESKAEWLUKSANA PULTANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร นอสูงเนิน หญิง Supaporn Norsungnoen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกษร คำมูล หญิง Kesorn Khammoon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติกาญจน์ ระหาร หญิง Chutikarn Rahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกศล บุญสะกันต์ ชาย KOSOL BUNSAKANT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภิรมย์พร ระสะครบุรี หญิง PIROMPORN RASAKHONBURI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วัยวุฒิ เสาวิไล ชาย waiyawut saowilai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุโณทัย อินทะชาติ หญิง Arunothai Intachart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐ์พัฒน์ สนิทธรรม ชาย Nattaphat sanittham อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา ดาบลาอำ หญิง sukanya dablaam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยพันธน์ เผื่อนฟัก หญิง Ploypan Phuanfak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์พร ภู่แพร หญิง chanphon poopa เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.00
ภาษาอังกฤษ 40.57
คณิตศาสตร์ 36.14
วิทยาศาสตร์ 41.75
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.89
ภาษาอังกฤษ 42.37
คณิตศาสตร์ 37.89
วิทยาศาสตร์ 39.68
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.26
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.23
ภาษาอังกฤษ 40.23
คณิตศาสตร์ 49.77
วิทยาศาสตร์ 50.27

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสองคอนกลาง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสองคอนกลาง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 2,015,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสองคอนกลาง
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 162,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 166 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสองคอนกลาง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสองคอนกลาง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 1,059,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสองคอนกลาง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสองคอนกลาง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 2,051,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสองคอนกลาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสองคอนกลาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด