ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600065

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020039

รหัส SMIS 8 หลัก

72

จำนวนนักเรียน

1019600065

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 9 14 1
อนุบาล 2 6 3 9 1
รวม อนุบาล 11 12 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 4 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 24 25 49 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 35 37 72 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว เปียทิพย์ จันทะชารี หญิง Piatip Chantachari ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมรัตน์ ค้ำชู หญิง Prathumrat Khumchoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัชวาลย์ วงศ์อนันต์ ชาย CHUTCHAWAL WONGANAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิราพร อิ่มทรัพย์ หญิง Jiraporn Imtub ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร บดเกด ชาย thanakorn bodket นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย กฤษณ์ สมยา ชาย Khit somya ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิศรัตน์ สมจันทร์ หญิง witsarat somjan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.86
ภาษาอังกฤษ 26.59
คณิตศาสตร์ 23.18
วิทยาศาสตร์ 32.77
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.97
ภาษาอังกฤษ 22.19
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 32.38
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.28
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.06
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 33.13

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 25.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 10.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 325,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 583,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด