ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600066

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020040

รหัส SMIS 8 หลัก

166

จำนวนนักเรียน

1019600066

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 9 15 1
อนุบาล 2 8 9 17 1
รวม อนุบาล 14 18 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 14 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 47 53 100 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 5 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
รวมทั้งหมด 19 15 34 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 80 86 166 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ชาย KEATTISAK SRIKUMBOL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา อาจผักปัง หญิง Rungthiwa Ardphakpang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา บุตรน้ำเพ็ชร หญิง WASSANA BOOTNAMPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนะ คัมภิรานนท์ ชาย CHANA CUMPIRANON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สิริกุล ศิลาแรง หญิง SIRIKUL SILARANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภูวดล แก้วเงิน ชาย PUWADON KAEWNGERN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี กองนันตา หญิง PAWINEE KONGNANTA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ อ้อยขาว ชาย Nattawut Aoykhaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล หญิง PATTRAPORN KAJORNSAKSIRIKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กัลยาณี ศรีจานเหนือ หญิง KANLAYANEE SREEJANNUA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรพร มีอิสระ หญิง PATCHARAPORN MEE-ISARA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิธิวัฒน์ กาญจนาสน์ ชาย NITIWAT KANJANAPAS ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงษ์ มุขบัง ชาย THEERAPHONG MOOKBUNG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณุกา ผูกจันอัด หญิง Ranuka Phukjanut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ นาห้อม หญิง Saowarak Nahon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสนาะ อ่อนดา ชาย SANHOA AONDA นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วทัญญา บุญจันทึก หญิง Watanya Boonthantuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธารทิพย์ สมนวนตาด หญิง THARNTHIP SOMNUANTAD ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.67
ภาษาอังกฤษ 36.33
คณิตศาสตร์ 24.33
วิทยาศาสตร์ 36.13
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.49
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 27.65
วิทยาศาสตร์ 31.03
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.03
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.94
ภาษาอังกฤษ 23.89
คณิตศาสตร์ 33.89
วิทยาศาสตร์ 36.72

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.50
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 24.58
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.91
ภาษาอังกฤษ 23.45
คณิตศาสตร์ 23.64
วิทยาศาสตร์ 30.36
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.09
ภาษาอังกฤษ 24.55
คณิตศาสตร์ 18.55
วิทยาศาสตร์ 26.36

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดห้วยคงคาวราวาส
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 588,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยคงคาวราวาส
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยคงคาวราวาส
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,779,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยคงคาวราวาส
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 337,137.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยคงคาวราวาส
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดห้วยคงคาวราวาส
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดห้วยคงคาวราวาส
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 953,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดห้วยคงคาวราวาส
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยคงคาวราวาส
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 448,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยคงคาวราวาส

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยคงคาวราวาส

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด