ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600029

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020041

รหัส SMIS 8 หลัก

78

จำนวนนักเรียน

1019600029

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 2 10 1
อนุบาล 2 4 5 9 1
รวม อนุบาล 12 7 19 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 31 28 59 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 43 35 78 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว อัจฉริยาภรณ์ แดงตะโก หญิง Utchariyaporn Daengtago ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปาณิสรา บุศดี หญิง Panisara Busadee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิชญ์ชยาภา คำโพธิ์ หญิง Papitchayapa Kumpo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุมาศ เผือกขันหมาก ชาย Panumas Phuakhunmark ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อินพรรณรำ แถวสุวรรรณ์ ชาย Inpunrum Taewsuwan ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุพัตรา นาทองหล่อ หญิง Supattra Natonghlo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลรภัส บุศดี หญิง Kunlapat Butsadee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.75
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 34.50
วิทยาศาสตร์ 31.20
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.35
ภาษาอังกฤษ 24.03
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 38.56
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.92
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 38.21

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดศรัทธาเรืองศรี
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรัทธาเรืองศรี
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรัทธาเรืองศรี
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ พิเศษ 1 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 120 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดศรัทธาเรืองศรี
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรัทธาเรืองศรี
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรัทธาเรืองศรี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรัทธาเรืองศรี
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรัทธาเรืองศรี
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรัทธาเรืองศรี
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดศรัทธาเรืองศรี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดศรัทธาเรืองศรี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด