ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600047

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020042

รหัส SMIS 8 หลัก

128

จำนวนนักเรียน

1019600047

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 11 20 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
รวม อนุบาล 16 16 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 49 47 96 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 65 63 128 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านผังสามัคคี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สิริจินดา แก้วมณี หญิง SIRHIJINDA KAEWMANEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฬาลักษณ์ ศรีสมาน หญิง JULALUK SISAMARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา อุ่มอยู่ ชาย PREECHA AMYU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปุณยวีร์ แสงทิพย์ ชาย Punyawee Saengthip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภารัตน์ เงินวิเศษ หญิง NIPARAT GERNVISED ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จีรวรรณ ขำวารี หญิง JEERAWAN KUMWAREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภัสสรา แก้วสุทธา หญิง SUPASARA KAEWSUTTHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นพคุณ แดงบุญ ชาย Noppakun Dangbun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัศนีย์ ทองอินทร์ หญิง Ausnee Tongin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สิงห์ หนูบุญเจ๊ก ชาย Sing Nuboonjek ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว มรกต เชื้อพันธุ์ลาน หญิง Morakot Chuepanlan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาจรีย์ คำฟองเครือ หญิง Pajaree Comefongkrue ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.89
ภาษาอังกฤษ 32.78
คณิตศาสตร์ 53.89
วิทยาศาสตร์ 34.67
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.42
ภาษาอังกฤษ 32.40
คณิตศาสตร์ 33.96
วิทยาศาสตร์ 30.98
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.37
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.31
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 42.31
วิทยาศาสตร์ 40.58

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านผังสามัคคี
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผังสามัคคี
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 93,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผังสามัคคี
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผังสามัคคี
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผังสามัคคี
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 22,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านผังสามัคคี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผังสามัคคี
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผังสามัคคี
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 496,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผังสามัคคี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผังสามัคคี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด