ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600048

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020043

รหัส SMIS 8 หลัก

140

จำนวนนักเรียน

1019600048

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 5 10 1
อนุบาล 2 5 7 12 1
รวม อนุบาล 10 12 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 6 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 15 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 35 38 73 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 7 18 1
รวมทั้งหมด 25 20 45 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 70 70 140 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหินซ้อน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์ ชาย sakdinan tomanit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชมพูนุช เทวรรณะ หญิง Chomphunuch Thewanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชญ์ชญา กันตะนา หญิง SUPITCHAYA KANTANA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประภัสสร ผ่องใส หญิง Paphatson Phongsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกศล จอมทอง ชาย koson ่jomthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมใจ ทองสันต์ ชาย SOMJAI THONGSUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปฏิญญา คำนวนชัย หญิง Patinya Khomnuanchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เฟื่องฟ้า แนบสันเทียะ หญิง Fueangfa Naepsanthia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ ภิรมราช หญิง Siriwan Piromrach ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินธ์ แวนประเสริฐ หญิง orapin wanprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมล แสวงศิริผล หญิง pimol sawaengsiriphol ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชามญชุ์ กมลเกียรติกูล หญิง Pichamonch Kamonkiattikoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์ ชาย Kittikan Worasiripasit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เปรมธิดาภา สารพล หญิง Pramthidapha Sarapol ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิมมา สินพรหม ชาย Simma Sinpom ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นิชาภา สุขอุทัย หญิง ์Nichapa SUKAUTHAI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรมล ธรรมวิเศษ หญิง niramon thomwised ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.80
ภาษาอังกฤษ 33.50
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 29.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.11
ภาษาอังกฤษ 29.06
คณิตศาสตร์ 28.44
วิทยาศาสตร์ 31.72
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.09
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.13
ภาษาอังกฤษ 27.19
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 35.56

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.46
ภาษาอังกฤษ 26.62
คณิตศาสตร์ 17.85
วิทยาศาสตร์ 28.00
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.36
ภาษาอังกฤษ 25.86
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 30.86
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.25
ภาษาอังกฤษ 28.63
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 29.38

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 22 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,684,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 6
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 25 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 25 เมตร
ยาว 36 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,676,223.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินซ้อน
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหินซ้อน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหินซ้อน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด