ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600097

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020045

รหัส SMIS 8 หลัก

68

จำนวนนักเรียน

1019600097

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 8 2 10 1
รวม อนุบาล 13 5 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 8 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 0 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 24 26 50 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 37 31 68 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว กันตนา จิตรบรรจง หญิง Guntana Jitbanjong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว คนึงนิตย์ สินธุนาวา หญิง KANUNGNIT SINTUNAVA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนาวรรณ ภักดี หญิง PANAWAN PAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อชิรวุฒิ ศรชัย ชาย Acirawoot Sornchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา พิมพ์โกทา หญิง Suphattra Pimkota ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ช่อ สิตตะวิบุล ชาย CHAW SITTAWIPULA ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยนุช อินถา หญิง Miss Punyanud Inta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร บุญแก้ว ชาย ์Narianton Boonkeaw นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.17
ภาษาอังกฤษ 32.08
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 38.83
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.67
ภาษาอังกฤษ 21.67
คณิตศาสตร์ 25.83
วิทยาศาสตร์ 38.75
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.25
ภาษาอังกฤษ 24.25
คณิตศาสตร์ 34.50
วิทยาศาสตร์ 34.55

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 368,160.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 576,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 27 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด