ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600070

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020047

รหัส SMIS 8 หลัก

106

จำนวนนักเรียน

1019600070

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 6 3 9 1
อนุบาล 1 7 3 10 1
อนุบาล 2 2 6 8 1
รวม อนุบาล 15 12 27 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 8 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 33 46 79 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 48 58 106 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว น้ำทิพย์ จาติ้ง หญิง ์ีNumtip Jating ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติธัช มะลิวงษ์ ชาย KITTITUSH MALIWONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ ศักดิ์ดี หญิง Sudarat Sakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รจริน วงษ์ไทย หญิง Rotjarin Wongthai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร แสงเงิน หญิง ๋JIRAPRON SANGNGERN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันดี พลอยเพชร หญิง wundee ploypeth ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา เพ็ชรักษ์ หญิง Kittiya Phetrak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วรลักษณ์ อ่อนตา หญิง Woralak Onta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริขวัญ กุลบุญ หญิง SIRIKWAN KOONLABOON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.96
ภาษาอังกฤษ 38.54
คณิตศาสตร์ 34.58
วิทยาศาสตร์ 38.96
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.19
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 39.17
วิทยาศาสตร์ 35.87
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.23
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 29.75
คณิตศาสตร์ 31.00
วิทยาศาสตร์ 36.05

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 163,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 162,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด