ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600072

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020049

รหัส SMIS 8 หลัก

143

จำนวนนักเรียน

1019600072

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 9 19 1
อนุบาล 2 9 3 12 1
รวม อนุบาล 19 12 31 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 12 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 16 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 11 21 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 51 61 112 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 70 73 143 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ไพรัช โตบารมีกุล ชาย Pairuch TOBARAMEKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นารี เทพกลาง หญิง Naree Tepklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้อยนภา ช่วยสงค์ หญิง NOINAPA CHUAYSONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย บุญเถื่อน หญิง LAMAI BOONTHOUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรชา ประสาทชัย หญิง Oracha Prasatchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภัสสรา เตอุตะลวง หญิง Ampornrat Te-u-taloung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ ม่วงแก้ว หญิง Supap Muangkaeo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชุวลี ตั้งสุวรรณ์ หญิง CHUWALEE TANGSUWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.92
ภาษาอังกฤษ 30.19
คณิตศาสตร์ 41.92
วิทยาศาสตร์ 39.58
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.87
ภาษาอังกฤษ 31.11
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 35.28
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.95
ภาษาอังกฤษ 29.11
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 41.27

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,899,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 7,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 48,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 163,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 275,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 13 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด