ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600075

รหัส Obec 6 หลัก

28

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020050

รหัส SMIS 8 หลัก

415

จำนวนนักเรียน

1019600075

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 17 11 28 1
อนุบาล 2 11 17 28 2
รวม อนุบาล 28 28 56 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 20 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 22 35 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 15 35 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 22 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 25 49 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 27 12 39 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 122 116 238 12
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 32 25 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 12 32 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 13 32 2
รวมทั้งหมด 71 50 121 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 221 194 415 21

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศศิธร ลอยเลื่อน หญิง SASITON LOILUEAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรัฐยา โพธิ์เงิน หญิง JIRATTAYA PHONGERN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณรัตน์ แพรสุรินทร์ หญิง ARUNRAT PRAESURIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภา ทองป้อง หญิง ARPA THONGPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดา บุญประกอบ หญิง LADDA BOONPRAKHOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัย หญิง LADDAWAN RATTANABHUTCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภิญโญ พานิชย์ หญิง PINYO PANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีวัฒนา ปานเรือง หญิง SRIWATTANA PANRAUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์ หญิง NONGLUCK SANGSAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง น้ำทิพย์ พงษ์ภมร หญิง NAMTHIP PONGPAMORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงนภา แจ้งมรคา หญิง DUANGNAPHA JANGMORAKHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เยาวรัตน์ สาละผล หญิง YAOWARAT SALAPHON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนา โครงกระโทก หญิง RATTANA KRONGKRATOKE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัดดาว อันประนิตย์ หญิง TADDAW ANPRANIT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนี แย้มชมสวน หญิง RATCHANEE YAMCHOMSUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร กชทองรัศมี หญิง DUANGPORN KOCHTONGRASAMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จารุวรรณ ศรีคำ หญิง JARUWAN Srikham ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิขริณ ศิลป์วัฒนนุกูล หญิง SIKARIN Sinwattananukul ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เรณู ขุนจ่าเมือง หญิง REYNU KHUNJAMUENG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัลยา ขำเถื่อน หญิง SUKALLAYA KHAMTHUN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อาทิตยา มุขสมบัติ หญิง Artittaya Moksombat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรุณา นิลกระ หญิง Karuna Ningra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วรัชญา แย้มสอาด หญิง Varatchaya Yamsard ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร เสาวงษ์ หญิง Supaporn Saowong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดม น้อยเง้า ชาย UDOM NOINGOA อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จีรพรรณ ดอนคุณศรี หญิง JEERAPHAN DONKHUNSRI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปรมสุดา โฉมรัก หญิง Pramsuda Chomrak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรา นามจันทร์ หญิง VATCHARA NAMJUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.95
ภาษาอังกฤษ 36.97
คณิตศาสตร์ 35.38
วิทยาศาสตร์ 36.92
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.86
ภาษาอังกฤษ 41.16
คณิตศาสตร์ 40.49
วิทยาศาสตร์ 36.78
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.82
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.51
ภาษาอังกฤษ 33.86
คณิตศาสตร์ 41.41
วิทยาศาสตร์ 42.11

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.97
ภาษาอังกฤษ 28.39
คณิตศาสตร์ 20.13
วิทยาศาสตร์ 29.40
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.62
ภาษาอังกฤษ 27.66
คณิตศาสตร์ 26.64
วิทยาศาสตร์ 34.13
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.16
ภาษาอังกฤษ 28.54
คณิตศาสตร์ 23.46
วิทยาศาสตร์ 31.78

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 501,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 501,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 89,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 130 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 6,847,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 35 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 12
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 296,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 136,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,045,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 4,817,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดไทยงาม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดไทยงาม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด