ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600079

รหัส Obec 6 หลัก

22

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020053

รหัส SMIS 8 หลัก

350

จำนวนนักเรียน

1019600079

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 21 18 39 2
อนุบาล 2 17 8 25 1
รวม อนุบาล 38 26 64 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 21 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 15 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 18 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 16 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 9 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 18 36 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 94 97 191 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 30 19 49 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 13 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 12 25 1
รวมทั้งหมด 51 44 95 4
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 183 167 350 13

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมชาย รักญาติ ชาย SOMCHAI RUGYATI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อัษฎาวุธ พันศรี ชาย Assadawut pansri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรุณศรี รักญาติ หญิง ARUNSRI RAKYART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประภาส หารคุโน ชาย PRAPAS HARNKUNO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กองคำ หารคุโน หญิง KONGKUM HARNKUNO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ อินมี ชาย NARONGSAK INMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณี รัตนผล หญิง MANEE RATTANAPON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ จูมคอม หญิง Onanong Jumkom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วัชรินทร์ ธีระพุฒิพงษ์ ชาย Watcharin Teeraputtipong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวีวรรณ พันธ์ช่อทอง หญิง Raweewan Phanchothon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี ชาย Settheerat Yooburee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นิรุชา หลักคำ หญิง ์NIRUCHA LAKKHAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธินี หารคุโน หญิง NUTTINEE HARNKUNO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์ชัย ดวงสุวรรณ์ ชาย SAKCHAI DUNGSUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิกานดา อยู่บุรี หญิง WIKANDA YOOBUREE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พีระพร แก้วดี หญิง peeraporn keawdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาน์นันท์ พันธุรัตน์ หญิง CHAYANAN PHANTHURAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายพิณ พิมจินดา หญิง Saipin Pimjinda ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง Wiparut Dungsuwan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐณิชา พูลสุข หญิง Natnicha. Poolsuk ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัครัศมีตร บุตรโบส หญิง Pukratsamee Budbod นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วินัย พันผูก ชาย Vinai Panpuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.96
ภาษาอังกฤษ 35.61
คณิตศาสตร์ 35.76
วิทยาศาสตร์ 38.06
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.17
ภาษาอังกฤษ 41.04
คณิตศาสตร์ 38.06
วิทยาศาสตร์ 44.28
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.95
ภาษาอังกฤษ 38.17
คณิตศาสตร์ 35.17
วิทยาศาสตร์ 43.40

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.83
ภาษาอังกฤษ 29.48
คณิตศาสตร์ 24.35
วิทยาศาสตร์ 28.61
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.79
ภาษาอังกฤษ 23.42
คณิตศาสตร์ 27.67
วิทยาศาสตร์ 32.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.84
ภาษาอังกฤษ 24.32
คณิตศาสตร์ 25.92
วิทยาศาสตร์ 29.12

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,813,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 197,184.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 263 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 54,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 54,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 759,771.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,030,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 98,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 22,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 984,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 73,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 66,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด