ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600073

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020054

รหัส SMIS 8 หลัก

176

จำนวนนักเรียน

1019600073

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 15 26 1
อนุบาล 2 11 10 21 1
รวม อนุบาล 22 25 47 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 13 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 16 26 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 64 65 129 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 86 90 176 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ชาย SHUTCHAI GULCHUSAK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกศินี มีอิสระ หญิง GEYSINEE MEEISARA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กานดา นิ่มชุ่ม หญิง KANDA NIMCHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌา บัวหอม หญิง Supitcha Buahom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญริยา จอมทอง หญิง PENRIYA CHOMTHONG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ ภูโกสัย หญิง KANNIKAR PHUKOSAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐนันท์ สุขประเสริฐ หญิง ์Nattanun Sookprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก กลางประพันธ์ หญิง Chitchanok Klangpapan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ สมสวย หญิง SANSANEE SOMSUAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชนานันท์ ศรีบุญชู หญิง Chananan Sribunchoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยาใจ สำราญ หญิง ํYajai Samran ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา ศิริมงคล หญิง SUNANTA SIRIMONGKOL เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.15
ภาษาอังกฤษ 38.52
คณิตศาสตร์ 38.86
วิทยาศาสตร์ 47.39
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.19
ภาษาอังกฤษ 40.13
คณิตศาสตร์ 37.75
วิทยาศาสตร์ 45.73
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.93
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 37.00
วิทยาศาสตร์ 45.80

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 371,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 330,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 2,015,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 22,301.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 377,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด