ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600092

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020056

รหัส SMIS 8 หลัก

115

จำนวนนักเรียน

1019600092

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 6 13 1
อนุบาล 2 8 15 23 1
รวม อนุบาล 15 21 36 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 8 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 4 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 33 79 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 61 54 115 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง เกศินีย์ จุลพันธ์ หญิง KESINEE JOONLAPUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวลักษ์ เอี่ยมสอาด หญิง Suavalak Aiamsaart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต นาคจั่น ชาย CHAWALIT NAKJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพมณี กัญญามา หญิง Tipmanee Kanyama ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดลอิศรา มหาวงษ์ หญิง Donissara mahawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สอาด คงสมบูรณ์ ชาย Saart Khong Sombun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง กานดาภร วงศ์กระโซ่ หญิง Kandapron Wongkraso ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิญโญ บุญทน ชาย Pinyo Boonpon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.75
ภาษาอังกฤษ 29.11
คณิตศาสตร์ 28.93
วิทยาศาสตร์ 29.55
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.38
ภาษาอังกฤษ 38.25
คณิตศาสตร์ 51.50
วิทยาศาสตร์ 45.30
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.71
ภาษาอังกฤษ 27.32
คณิตศาสตร์ 36.79
วิทยาศาสตร์ 35.64

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 628,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ วันครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 185,348.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด