ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600069

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020058

รหัส SMIS 8 หลัก

33

จำนวนนักเรียน

1019600069

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 2 3 1
อนุบาล 2 2 0 2 1
รวม อนุบาล 3 2 5 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 13 28 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 18 15 33 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโคกกลาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมศักดิ์ คัมภีพันธ์ ชาย SOMSAK KHUMPEEPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วชิราภรณ์ บุญมี หญิง WACHIRAPORN BUNMI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายใจ คงสมบูรณ์ หญิง Sayjai kongsombon ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ทิวัตถ์ สุทธิบุตร ชาย Tiwat suttibut ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตติยาภรณ์ เนยสูงเนิน หญิง Ratiyaporn Naysungnarn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.94
ภาษาอังกฤษ 51.88
คณิตศาสตร์ 43.75
วิทยาศาสตร์ 40.13
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.00
ภาษาอังกฤษ 52.50
คณิตศาสตร์ 60.00
วิทยาศาสตร์ 42.21
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.38
ภาษาอังกฤษ 43.75
คณิตศาสตร์ 41.25
วิทยาศาสตร์ 37.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 38,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 30 เมตร
ยาว 90 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 11 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 14 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 10
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 110 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกลาง
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 11 เมตร
ยาว 14 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกกลาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกกลาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด