ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600091

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020059

รหัส SMIS 8 หลัก

163

จำนวนนักเรียน

1019600091

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 7 23 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 24 12 36 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 5 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 13 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 15 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 10 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 13 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 61 66 127 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 85 78 163 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วรวิชญ์ คำพุ่ม ชาย W0RAWICH KHAMPUM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจมาพร วิวรรณธนานุตร์ หญิง ฺฺBenjamaporn viwanthananoot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา อ่วมทอน หญิง chenchira aumthon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเนตร สว่างภพ หญิง Khwannet Sawangpop ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ ดนตรีพงษ์ ชาย Rungsun dontripong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ รอดพงษ์ ชาย PONGSAK RODPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมบัติ พยัคฆ์พรม หญิง SOMBAT PAYUKPROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรัญญา อินทร์สูงเนิน หญิง sarranya insungnurn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูเกียรติ สมัครกาล ชาย Chookiat samakkran ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง หทัยรัตน์ มณีศิริ หญิง HATHAIRAT MANEESIRI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.74
ภาษาอังกฤษ 30.28
คณิตศาสตร์ 31.11
วิทยาศาสตร์ 31.28
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.61
ภาษาอังกฤษ 32.89
คณิตศาสตร์ 33.68
วิทยาศาสตร์ 36.76
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.11
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.56
ภาษาอังกฤษ 30.69
คณิตศาสตร์ 45.56
วิทยาศาสตร์ 43.81

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 335,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 335,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 4,340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด