ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600084

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020063

รหัส SMIS 8 หลัก

185

จำนวนนักเรียน

1019600084

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 5 12 1
อนุบาล 2 9 5 14 1
รวม อนุบาล 16 10 26 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 7 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 12 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 55 49 104 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 4 18 1
รวมทั้งหมด 34 21 55 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 105 80 185 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง อัจฉรา ลุนภูงา หญิง Atchara Lunpoonga ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเมือง หญิง Saowaluk Boonmuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฌัลลิการ์ พนะสัน หญิง chanlika panasan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นำชาติ ชนะชัย ชาย NAMCHAT CHANACHAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภาพร ต่ายทอง หญิง NIPAPORN THAITHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เยาวลักษณ์ วิริยะพงษ์ หญิง YAWALUCK WIRIYAPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลวรรณ บุญวัง หญิง KAMONWUN BOONWUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน เสือสุริย์ หญิง YUPIN SUASURI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัชราภรณ์ เวชชศาสตร์ หญิง Watcharaphorn Vetchasart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรัญญา ทิวาวงษ์ หญิง WARANYA TIWAWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ ศรีปรีชา ชาย SONGWUT SRIPREECHA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อภิสรา สุมัจฉา หญิง APISARA SUMAGCHA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พร้อมพงษ์ พรมไคร้ ชาย PHROMPHONG PHROMKRAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัลภา บุญมียงค์ หญิง Wanlapha Boonmeeyong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนันท์ ขันโท หญิง ratchanan khantho ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว หัทยา ธนะนาวานุกุล หญิง HUTTAYA TANANAVANUGUL ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิพงษ์ เจนสระคู ชาย Wuttichai jansakru ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต อุตตะ ชาย Satit Autta นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.32
ภาษาอังกฤษ 24.64
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 29.34
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.54
ภาษาอังกฤษ 28.65
คณิตศาสตร์ 29.23
วิทยาศาสตร์ 37.08
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.35
ภาษาอังกฤษ 26.56
คณิตศาสตร์ 34.58
วิทยาศาสตร์ 37.17

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.33
ภาษาอังกฤษ 25.89
คณิตศาสตร์ 19.78
วิทยาศาสตร์ 30.56
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.71
ภาษาอังกฤษ 22.14
คณิตศาสตร์ 24.86
วิทยาศาสตร์ 35.14
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.85
ภาษาอังกฤษ 26.30
คณิตศาสตร์ 21.80
วิทยาศาสตร์ 31.60

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 45 เมตร
ยาว 120 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 371,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 2,015,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 27,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองตะเฆ่
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 430,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองตะเฆ่

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองตะเฆ่

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด