ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600108

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020065

รหัส SMIS 8 หลัก

77

จำนวนนักเรียน

1019600108

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 4 12 1
อนุบาล 2 7 8 15 1
รวม อนุบาล 15 12 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 24 26 50 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 39 38 77 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ปัญชนิตย์ โอปั่น หญิง PANCHANIT OPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญาภัค เทศไธสง หญิง KANYAPHAK THETTAISONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานิน สิริตะนัน หญิง CHAYANIN SIRITANAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรณ์ภัสสร วงสาโท หญิง KORNPATSORN WONGSATHO ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พูนทรัพย์ ประดิษฐ์ภูมิ หญิง Poonsub praditpoom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วอินทร์ชัย หญิง Julaluk Kaew-inchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญวิสุทธิ์ อุ่นขาว หญิง Penwisut Aunkaw เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฐมาวดี พันธุ์น้อย หญิง Patamawadee punnoi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.38
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 33.44
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.09
ภาษาอังกฤษ 32.14
คณิตศาสตร์ 26.07
วิทยาศาสตร์ 36.57
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.66
ภาษาอังกฤษ 26.75
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 39.80

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 1,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 240,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 48,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 1,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด