ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600102

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020066

รหัส SMIS 8 หลัก

91

จำนวนนักเรียน

1019600102

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 9 15 1
อนุบาล 2 5 8 13 1
รวม อนุบาล 11 17 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 39 24 63 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 50 41 91 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบ้านจาน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว จันทรรัตน์ สนิทวงษ์ หญิง Chantararat Sanitwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศรี เทียนทอง หญิง Pensri Teantong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ษาธญา พวงห้อย หญิง Sathaya Paunghoy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุติมา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง CHUTIMA KAEOPLIANSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รสริน สนธิกรณ์ หญิง Rossarin Sontigorn ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ดวงใจ บังเกิด หญิง daungjai bangkerd ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลดาวัลย์ หนูฉิม หญิง Ladaval Noochim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิจติยา ทุโต หญิง Kittiya Thuto ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.30
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 28.93
วิทยาศาสตร์ 28.57
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.81
ภาษาอังกฤษ 28.18
คณิตศาสตร์ 26.82
วิทยาศาสตร์ 33.55
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.03
ภาษาอังกฤษ 28.57
คณิตศาสตร์ 34.64
วิทยาศาสตร์ 33.71

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบ้านจาน
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,257,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านจาน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ้านจาน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านจาน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ้านจาน
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 37,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ้านจาน
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 105,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านจาน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ วันครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2507
งบประมาณ 320,531.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านจาน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านจาน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด