ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600088

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020069

รหัส SMIS 8 หลัก

335

จำนวนนักเรียน

1019600088

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 15 31 2
อนุบาล 2 19 20 39 2
รวม อนุบาล 35 35 70 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 16 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 20 46 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 26 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 27 46 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 19 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 23 48 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 134 131 265 12
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 169 166 335 16

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บุญรวม สังข์น้อย ชาย BOONROUM SUNGNOI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เอณิกาณ์ การกล้า หญิง Aenika Karnklar ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ลุนวงศ์ หญิง Kanokwan Lunwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ บุตรสิงห์ ชาย narong budsing ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อัมพร เกียรติ์ทวีมั่นคง หญิง AUMPORN KEATTHAWEEMON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อารีย์รัตน์ จันทะนะ หญิง Areerat Juntana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร ตรีชัยศรี หญิง Wannaporn Treechaisri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬารัฐ ปะกะตัง หญิง chularat pakatang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ใจชื่น หญิง wasana jaichuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัส สุวรรณ์ศิลป์ หญิง nannapat suwansil ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย บัวทอง ชาย somchai buatong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรฐา เอี่ยมกมล หญิง Jirata Ieamkamol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร เขยิน หญิง SIRIPORN KAYIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อวยพร เกิดบุญ หญิง AUYPORN KERDBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วารินทร์ บุญจันทร์ หญิง Warin Bunjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ทองนิล หญิง pattama tongnil ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ ตั้งจิตประสงค์ หญิง Rattanaporn Tangjitprasong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.73
ภาษาอังกฤษ 33.28
คณิตศาสตร์ 27.78
วิทยาศาสตร์ 33.19
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.11
ภาษาอังกฤษ 37.97
คณิตศาสตร์ 30.70
วิทยาศาสตร์ 38.36
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.69
ภาษาอังกฤษ 36.47
คณิตศาสตร์ 32.61
วิทยาศาสตร์ 40.75

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 2,735,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,780,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 178,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 45 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 96,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 95 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 46 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด