ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600086

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020070

รหัส SMIS 8 หลัก

137

จำนวนนักเรียน

1019600086

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 11 21 1
อนุบาล 2 14 6 20 1
รวม อนุบาล 24 17 41 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 53 43 96 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 77 60 137 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย มนตรี สุวรรณเนตร ชาย Montri Suwannet ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วงค์จันทร์ ถิ่นอำนาจ หญิง Wongjan Thinoamnad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา พรมบุตร หญิง Natthatida Promboot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวิมล ช่างเครื่อง หญิง Sirivimol Changkhrueang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จันทร์ธิรา คูณหอม หญิง Chan Thi Ra Khun Hom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี บุญรอด หญิง supawadee boonrod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวินนา กุกสันเทียะ หญิง Kawinna Peannonlao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐพร พื้นสอาด หญิง Nat tha phon phuen sa-at ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สหัส วัฒนะ ชาย Sahat Watthana นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรเชษฐ นันกระโทก ชาย weerachet nankratok ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อรพิณ สาบุดดา หญิง Aorapin Sabudda ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ณัชชา คำแพง หญิง Natcha Kumpang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.86
ภาษาอังกฤษ 31.11
คณิตศาสตร์ 29.44
วิทยาศาสตร์ 37.31
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.09
ภาษาอังกฤษ 38.44
คณิตศาสตร์ 35.94
วิทยาศาสตร์ 40.88
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.30
ภาษาอังกฤษ 32.27
คณิตศาสตร์ 30.45
วิทยาศาสตร์ 39.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองปลาหมอ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลาหมอ
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 307,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 114 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลาหมอ
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 198,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลาหมอ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลาหมอ
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 171 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลาหมอ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 7 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลาหมอ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลาหมอ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลาหมอ
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 22,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองปลาหมอ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองปลาหมอ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด