ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600093

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020072

รหัส SMIS 8 หลัก

134

จำนวนนักเรียน

1019600093

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 8 18 1
อนุบาล 2 6 9 15 1
รวม อนุบาล 16 17 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 41 28 69 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 3 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 9 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
รวมทั้งหมด 18 14 32 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 75 59 134 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองปลิง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว วรนิษฐา จำปา หญิง Woranitta jampa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัดฎา ชิณโคตร หญิง radda chinnacod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นุชนารถ ศรีเงินงาม หญิง ืnutchanart sringoenngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ละอองดาว ยิ่งวงค์ หญิง Laongdao Yingwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา แมลงภู่ หญิง SUKANYA MALANGPHU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรไพริณ ตรีโสภณากร หญิง PHETPAIRIN TRISOPANAKORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อภิสรา วงศ์สถิตจิรกาล หญิง APISARA WONGSATITJIRAKARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปฐมา บัวสด หญิง Patha Buasod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ สำเภาแก้ว หญิง Tippawan Samphaokaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งทิพย์ เทือกคำ หญิง Rungtip Thueakkam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ท็อฟฤดี มูลคำสี หญิง Toprudee Moonkomsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาติ ดวงศรี หญิง Parichat Duangsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยนุช ขันตี หญิง Piyanut Khantee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ อินทร์สุวรรณ์ ชาย Boonlerd insuwan ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สัตยา พันธุ์ดี ชาย Sattaya Phandee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ จันทร์นาน หญิง siriwan channan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.75
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 36.79
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.73
ภาษาอังกฤษ 27.12
คณิตศาสตร์ 36.92
วิทยาศาสตร์ 42.08
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.10
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.79
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 35.79

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.33
ภาษาอังกฤษ 31.33
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 24.67
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.27
ภาษาอังกฤษ 22.91
คณิตศาสตร์ 23.27
วิทยาศาสตร์ 30.73
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.00
ภาษาอังกฤษ 27.27
คณิตศาสตร์ 20.73
วิทยาศาสตร์ 26.55

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองปลิง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองปลิง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองปลิง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลิง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองปลิง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,880,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองปลิง
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 130 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองปลิง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองปลิง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองปลิง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 22 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองปลิง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองปลิง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด