ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600094

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020073

รหัส SMIS 8 หลัก

104

จำนวนนักเรียน

1019600094

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 11 6 17 1
อนุบาล 1 4 4 8 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 19 14 33 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 36 35 71 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 55 49 104 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พิทยา ศรีดาพันธ์ ชาย Pittaya Sridapun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยะนาฎ อินตะ หญิง Piyanat Inta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิดา ดิบแดง หญิง sutida dibdang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภคิน ยมนัตถ์ ชาย Phakin Yommanat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภิญญาพัชญ์ พงษ์ประจักษ์ หญิง Pinyapatch Pongprajak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลาวรรณ โมสิงห์ หญิง Lawan Mosing ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิภพ โพธิ์ทอง ชาย Phiphob Photong ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุดใจ ภู่สว่าง หญิง Sudjai Poosawang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ กางรัมย์ ชาย Narongsuk kangrum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุติมา หมันสิงห์ หญิง Chutima Munsing ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตราวดี พิมพิสาร หญิง Jitrawadee pimpisan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.98
ภาษาอังกฤษ 24.17
คณิตศาสตร์ 27.92
วิทยาศาสตร์ 32.29
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.83
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 30.83
วิทยาศาสตร์ 31.17
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.56
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.69
ภาษาอังกฤษ 28.27
คณิตศาสตร์ 31.54
วิทยาศาสตร์ 35.54

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 17 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 25 เมตร
ยาว 70 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,040,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด