ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600096

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020074

รหัส SMIS 8 หลัก

74

จำนวนนักเรียน

1019600096

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 8 13 1
อนุบาล 2 3 6 9 1
รวม อนุบาล 8 14 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 24 52 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 36 38 74 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ชาย Kittin Laoachariyapon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สายพิณ กลิ่นเกษร หญิง Saipin Klinkasorn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อนงค์นุช วิลาบุตร หญิง Anongnuch Wilaboot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรวรรณ เจริญครบุรี หญิง Uraiwan Charoenkornburi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรายุ รอตประเสริฐ ชาย Warayu Rodprasert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกลักษณ์ รุ่งโนิรันดร์ ชาย Akkalak Rungrojniran ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญฤดี จิมานัง หญิง kwanruedee jimanang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญาภัค อินทร์เต หญิง Pichayapak Inte เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.08
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 37.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.63
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 26.25
วิทยาศาสตร์ 30.38
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.00
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 30.38

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 136,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 27,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 178,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 128 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.99
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด