ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600099

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020076

รหัส SMIS 8 หลัก

199

จำนวนนักเรียน

1019600099

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 7 13 1
อนุบาล 2 8 7 15 1
รวม อนุบาล 14 14 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 12 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 58 59 117 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 11 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
รวมทั้งหมด 29 25 54 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 101 98 199 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เวียงชัย ลุนภูงา ชาย WEANGCHAI LUNPHUNGA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สายวินิตย์ ไทยถาวร หญิง Saiwinit Dungsanam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบ็ญจวรรณ สิงห์กุล หญิง Benchawan Singkun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นุกูล เกตุแก้ว หญิง Nukul Ketkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม แสนวัง หญิง pranom sanwang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นันท์นภัส วงศ์สุรินทร์ หญิง NANNAPAS WONGSURIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จีรนันท์ จูปรางค์ หญิง JIRANUN JUPRANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี แก้วเหล็ก หญิง SAWITREE DAEWLEK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรชัย รัตนสุริยพันธ์ ชาย Teerachai rattanasuriyaphan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประภาพร พวงใบดี หญิง Prapaporn Puangbaidee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ พิชพืชพันธ์ หญิง Uraiwan Pichpuchpan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จักพันธ์ บัวมี ชาย Jakkaphan Buamee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิศา ดิษฐกรณ์ หญิง Wanwisa Distagorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ อมรศักดิ์ หญิง Parichat Amornsak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุจิรา บุตรแสงดี หญิง Rujira Butsaengdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร มีเเสง ชาย Pongsatorn Meesaeng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สายฝน คล้ายจินดา หญิง saifon klaijinda ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย น้อย แซ่อึ้ง ชาย Noi Saeaung นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุภา คำมี หญิง supa khammee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.10
ภาษาอังกฤษ 32.38
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 35.20
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.70
ภาษาอังกฤษ 30.17
คณิตศาสตร์ 34.67
วิทยาศาสตร์ 35.57
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.57
ภาษาอังกฤษ 26.19
คณิตศาสตร์ 30.48
วิทยาศาสตร์ 39.36

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.38
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 20.25
วิทยาศาสตร์ 30.84
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.78
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 28.89
วิทยาศาสตร์ 31.56
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.21
ภาษาอังกฤษ 28.14
คณิตศาสตร์ 22.86
วิทยาศาสตร์ 28.29

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 244,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 102 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 583,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 1,548,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎร์บำรุง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด