ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600100

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020077

รหัส SMIS 8 หลัก

172

จำนวนนักเรียน

1019600100

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 17 7 24 1
อนุบาล 2 7 7 14 1
รวม อนุบาล 24 14 38 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 13 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 9 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 76 58 134 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 100 72 172 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดลำบัว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อำนาจ สุคตะ ชาย amnat sukhata ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัณฑนา รางแดง หญิง Manthana Rangdaeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สานันท์ รื่นไว ชาย SANAN RUENWAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา บำรุงราษฎร์ หญิง KRISSANA BUMRUNGRAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ศรีสุพรรณ หญิง YUPIN SRESUPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยวรรณ ชาสะอาด หญิง Piyawan Chasaard ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ สาแก้ว หญิง Thanyarat Sakaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤมล กากแก้ว หญิง NARUMON KAKKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาดา ภักดีสา หญิง Prapada Phukdisa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ หิรัญคำ หญิง PRONTIP HIRUNCUM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐากูร สีมาศ ชาย thakun seemat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุธ คำหญิง ชาย SARAVUT KAMYENG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.18
ภาษาอังกฤษ 28.60
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 40.56
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.36
ภาษาอังกฤษ 33.90
คณิตศาสตร์ 38.20
วิทยาศาสตร์ 44.18
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.03
ภาษาอังกฤษ 30.13
คณิตศาสตร์ 43.16
วิทยาศาสตร์ 43.50

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดลำบัว
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดลำบัว
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดลำบัว
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 33,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดลำบัว
ลำดับที่ 4
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดลำบัว
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 50 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดลำบัว
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดลำบัว
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดลำบัว
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดลำบัว
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 368,116.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดลำบัว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดลำบัว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด