ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600104

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020080

รหัส SMIS 8 หลัก

63

จำนวนนักเรียน

1019600104

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 6 8 1
อนุบาล 2 2 4 6 1
รวม อนุบาล 4 10 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 21 49 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 32 31 63 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ หญิง THANYARIN CHIRAKUNTHANASIRICHOT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว สุปราณี เนตรภักดี หญิง supranee netpakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภวัฒน์ นาราจิรารักษ์ ชาย SUPAVAT NARAJIRARAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี จันทร์ลอย หญิง Apiradee Junloy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มิ่งขวัญ มงคล หญิง MINGKLAN MONGKOL ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ภาเพ็ญ สุนทรประทุม หญิง paphen sunthonprathum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.57
ภาษาอังกฤษ 26.07
คณิตศาสตร์ 23.57
วิทยาศาสตร์ 29.39
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.00
ภาษาอังกฤษ 33.06
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 43.72
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.37
ภาษาอังกฤษ 28.65
คณิตศาสตร์ 31.54
วิทยาศาสตร์ 35.38

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดห้วยขมิ้น
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยขมิ้น
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 184,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 270 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยขมิ้น
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 27,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยขมิ้น
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 2,015,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยขมิ้น
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 25,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 135 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยขมิ้น
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยขมิ้น

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยขมิ้น

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด