ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600105

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020081

รหัส SMIS 8 หลัก

56

จำนวนนักเรียน

1019600105

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 2 4 6 1
รวม อนุบาล 5 6 11 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 9 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 20 25 45 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 25 31 56 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ดัสสนี สังข์วงษ์ หญิง DASSANEE SANGWONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัสนิดา กุลแก้ว หญิง Patnida Kulkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นุสรา คงขำ หญิง ์Nussara KongKam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรนันฐ์ วันคง หญิง Phattharanan Wankhong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชนีภรณ์ สอนอุไร หญิง Rachaneeporn Sonurai ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนธิชา ชาญเดช หญิง Monchicha Chandet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โนรี แซ่โง้ว ชาย Noree Saengow อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.17
ภาษาอังกฤษ 45.83
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 45.33
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.86
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 34.38
วิทยาศาสตร์ 35.50
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.96
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.75
ภาษาอังกฤษ 29.58
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 38.08

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดห้วยทองหลาง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 144,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทองหลาง
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทองหลาง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 368,160.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทองหลาง
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดห้วยทองหลาง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทองหลาง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 300 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดห้วยทองหลาง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยทองหลาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยทองหลาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด