ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600106

รหัส Obec 6 หลัก

53

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020082

รหัส SMIS 8 หลัก

974

จำนวนนักเรียน

1019600106

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 39 43 82 3
อนุบาล 2 29 29 58 2
รวม อนุบาล 68 72 140 5
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 48 35 83 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 43 36 79 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 37 71 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 44 44 88 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 51 45 96 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 46 44 90 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 266 241 507 16
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 69 55 124 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 53 51 104 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 62 37 99 3
รวมทั้งหมด 184 143 327 10
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 518 456 974 31

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว พรรณวดี ปามุทา หญิง phanwadee pamuta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว สุกัญญา แน่นอุดร หญิง Sukanya Nanudorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มงคล เปลี่ยนกลาง ชาย Mongkol Plianklang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เตือนใจ ผาสุข หญิง Teuanjai Phasuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติภูมิ ภูมินา ชาย Keattipoom Poomina ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร คงสมบูรณ์ หญิง SUPAPORN KONGSOMBOON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ สุขรี หญิง Kannika Sukaree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ราตรี ภู่ภักดี หญิง RATREE PHOOPAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิธิกานต์ พิราชัย หญิง NITIKAN PIRACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมจิตร จินาวรณ์ หญิง SOMJIT JINAWORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชูศรี วุฒิเสน หญิง CHUSRI WOOTISEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรวรรณ นุชนา หญิง ORRAWAN NUTCHANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด สุวรรณเนตร หญิง SOMKIT SUWANNET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณา แรกขึ้น หญิง PANNA RAEKKUEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญประภา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง PHENPRAPHA KAEOPLIANSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคง ชาย VICHAI KEATTHAWEEMANKON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังสนา หนูทรัพย์ หญิง ANGSANA NOOSUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี พระนอนเขตต์ หญิง UNCHALEE PHRANONKHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประไพ ศรีเกษม หญิง PRAPAI SUNGRUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เหมือนฝัน ขาวทรงธรรม หญิง Muanphare Kowsongtum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชชญา ช่างไม้ หญิง Patchaya Changmai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อุมาพร รุ่งเรือง หญิง UMAPORN RUNGRUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสสิยา แจ้งใจบุญ หญิง MANASSIYA JANGJaiboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาศิณี หมั่นการนา หญิง sutasinee munkanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร พุกพิกุล หญิง SIRIPORN PUKPIKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ สายสนอง หญิง Kannikar Saisanong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ศุภฤกษ์ จันทร์นุ่ม ชาย Suparuek Junnum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุพงศ์ ศรีพรม ชาย Panupong Sriporm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวิชญ์ จิตรเที่ยง ชาย Thanawit Jitteang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร เวียงสมุทร ชาย Thotsaphon Wiangsamut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรดา ปานหงษ์ หญิง Suparada Pankong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมภูนุช แสงหัวช้าง หญิง Chompoonut sanghaurchang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อารีรัตน์ สุวรรณ หญิง Areerat Suwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม แย้มประดิษฐ ชาย ์Nikom Yeampradit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล สิทธิกูล ชาย Patarapol SittiKool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวพรรณ เสลา หญิง praewphan sela ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยธิดา ปิยะกัลปกรณ์ หญิง piyathida piyakanpakorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจวรรณ เทียมผล หญิง potchawan tiampol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาภรณ์ ดิษฐอ่วม หญิง Benchamaporn Disaom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กัญญารัตน์ ดีดา หญิง Kanyarat Deda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ กันชาติ หญิง Rattanaporn Kunchart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทริยา โพธิเวชกุล หญิง Pattariya Potiwedchakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พันธ์ุ ภิญโญยิ่ง ชาย Pongpan Pinyoying ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตน์ปราณี ชุมแสง หญิง Ratpranee Chumsang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เหมือนฉัตร ชนทะเล หญิง Muenchat Chanatale ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ นิลทสุกข์ หญิง wanpen ninthasook นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จำปี สุ่มแก่น หญิง jampee sumkaen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว บุญยาพร เมฆขลา หญิง Bunyaporn Mekhala ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หญิง sirilux israrangkul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมพูนุช ยุติธรรม หญิง Chompunut Yuttitum เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภคินี ลดาถาวร หญิง Pakinee Ladathawon เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สมพร อ้นประเสริฐ หญิง somporn onprasoet ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จินตนา สุ่มแก่น หญิง jintana sumkaen แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.34
ภาษาอังกฤษ 40.40
คณิตศาสตร์ 34.63
วิทยาศาสตร์ 38.51
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.20
ภาษาอังกฤษ 36.31
คณิตศาสตร์ 32.90
วิทยาศาสตร์ 34.51
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.76
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.88
ภาษาอังกฤษ 35.29
คณิตศาสตร์ 36.22
วิทยาศาสตร์ 39.52

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.74
ภาษาอังกฤษ 29.69
คณิตศาสตร์ 22.56
วิทยาศาสตร์ 27.09
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.53
ภาษาอังกฤษ 27.04
คณิตศาสตร์ 25.19
วิทยาศาสตร์ 33.52
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.57
ภาษาอังกฤษ 27.05
คณิตศาสตร์ 22.42
วิทยาศาสตร์ 30.87

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 101,666.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 17,879,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 84 ตารางเมตร
ห้องเรียน 15 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อาคารโดมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 301,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 252,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 101,666.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 840,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 14 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 16 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 419,280.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 101,666.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 5,545,920.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด