ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600082

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020083

รหัส SMIS 8 หลัก

149

จำนวนนักเรียน

1019600082

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 5 17 1
อนุบาล 2 10 6 16 1
รวม อนุบาล 22 11 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 6 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 12 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 5 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 66 50 116 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 88 61 149 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี หญิง PIMKAMOL TIPMONTREE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุวิมล คูณกลาง หญิง Suwimon Koonklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญใจ ตระการเจริญสุข หญิง Kwanjai Trakanjareansuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรัญญา จันใด หญิง Sarunya Chandai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิไลพร ลู่พานิช หญิง Pilaiporn Lupanich ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ เฉลิมมิตร หญิง Wanphen Chalermmit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สัมพันธ์ ศรีสุข ชาย Sumpan Srisuk ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กฤษณา สิทธิพงษ์ หญิง Kissana Sitthiphong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชาลิณีย์ ศรีเฮือง หญิง Chalinee Srihueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ สนธิกรณ์ ชาย Anan Sontikorn ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ไตรเทพ ประสานชาติ ชาย Traithep Prasanchat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 67.32
ภาษาอังกฤษ 46.59
คณิตศาสตร์ 42.27
วิทยาศาสตร์ 44.27
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.88
ภาษาอังกฤษ 36.00
คณิตศาสตร์ 38.00
วิทยาศาสตร์ 36.95
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.14
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.69
ภาษาอังกฤษ 24.31
คณิตศาสตร์ 41.11
วิทยาศาสตร์ 42.31

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,537,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,945,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 385,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 75 เมตร
ยาว 75 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 49,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด