ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600081

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020085

รหัส SMIS 8 หลัก

225

จำนวนนักเรียน

1019600081

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 8 19 1
อนุบาล 2 10 8 18 1
รวม อนุบาล 21 16 37 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 22 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 10 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 17 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 22 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 13 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 16 28 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 88 100 188 7
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 109 116 225 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย มนพ สภาพสวัสดิ์ ชาย Manop Sapapsavad ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภทรพร ทาเพชร หญิง Puttaraporn Thaphet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรัน สังขมาน ชาย Nirun Sungkaman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประธาน กชทองรัศมี ชาย PRATHAN KOCHTONGRUSSAMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วงจันทร์ คำพาผง หญิง WONGJUN KUMPAPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทัศนัย อมาตย์มนตรี ชาย Tassanai Amatmontree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพงษ์ เอี่ยมพล ชาย Pathompong Aeumphol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา กวางทอง หญิง SUKANDA KWANGTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มงคล มาสดับ หญิง MONGKON MASADUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมใจ บุญจันทร์ หญิง SOMJAI BOONJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณอร สุขสกุล หญิง PANON SUKSAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมจิตร ศรีวงษา หญิง SOMCHIT SRIVONGSA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.85
ภาษาอังกฤษ 26.16
คณิตศาสตร์ 36.61
วิทยาศาสตร์ 38.55
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.54
ภาษาอังกฤษ 25.73
คณิตศาสตร์ 37.44
วิทยาศาสตร์ 38.06
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.25
ภาษาอังกฤษ 27.75
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 42.85

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 599,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,914,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 72 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 3,056,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 921,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด